Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE(S) COATED RACE BEARINGS     

Artikel 1  (definities)

 • CRB: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coated race bearings B.V. (KvK: 91555159), alsmede alle (eventuele) overige bestaande en/of toekomstige, direct of indirecte dan wel rechtstreeks of zijdelings met deze vennootschap verbonden vennootschappen, ondernemingen of (neven) activiteiten.
 • Bezoeker: de particuliere dan wel zakelijke bezoeker van één of meer Websites van CRB.
 • AVG: Verordening (EU) 2016/679, zijnde de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder mede begrepen alle daarop gebaseerde (aanvullende) nationale en internationale wet – en regelgeving (zoals de UAVG, zijnde de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, alle richtlijnen en voorschriften van de AP en dergelijke). Begrippen in deze algemene voorwaarden die eveneens voorkomen in / afkomstig zijn uit de AVG (zoals “betrokkenen”, “verwerken”, “verwerker”, “verwerkingsverantwoordelijke” en dergelijke), hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd of omschreven in – of krachtens de AVG.  
 • AP: de Autoriteit Persoonsgegevens, zijnde de Nederlandse toezichthouder voor de (correcte) naleving van alle voorschriften krachtens de AVG.
 • Website(s): de, op enig moment, door of namens CRB geëxploiteerde website(s), dan wel de website(s) waarvan CRB de domeinnamen in bezit heeft. Het Systeem maakt eveneens uitdrukkelijk (maar niet uitsluitend) onderdeel uit van de Website(s).
 • Systeem: alle door of namens CRB ontwikkelde en via de Website(s) te gebruiken georganiseerde systemen voor verkopen op afstand als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, welke systemen hierna (zowel ieder afzonderlijk, alsmede alle systemen tezamen) worden aangeduid als: “het Systeem”.

 

Artikel 2 (websitebezoek, bestelproces en totstandkoming overeenkomst voor Website(s) Plakroedes)

2.1           Bezoeker staat er tegenover CRB volledig en onvoorwaardelijk voor in, dat het bezoek van de Website(s) en/of gebruik van het Systeem uitsluitend geschiedt in overeenstemming met artikel 3 (Gebruik Websites).

2.2           Bezoeker voert zelf alle gewenste producteigenschappen en gewenste productspecificaties in voor de door CRB te leveren Producten met behulp van het stappenplan voor het bestelproces van Producten op de Website (hierna verder te noemen: “het Stappenplan”). 

2.3           Uitsluitend Bezoeker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor alle gemaakte keuzes aangaande gewenste producteigenschappen en gewenste productspecificaties, die in het Stappenplan of op de Website moeten worden gemaakt. Bij twijfel of onzekerheid voor een of meerdere te maken keuzes dan wel in te voeren specificaties, waardes of maten, dient Bezoeker op eigen initiatief (en voor eigen rekening en risico) een ter zake deskundige adviseur of expertise anderszins in te schakelen.

2.4           Op het moment dat: (1) Bezoeker alle stappen in het Stappenplan heeft doorlopen en alle gewenste / gekozen producteigenschappen en productspecificaties heeft doorgemaild of anderszins heeft doorgegeven aan CRB en (2) CRB deze bestelling van Bezoeker per mail of anderszins (digitaal of niet  – digitaal) aan Bezoeker heeft bevestigd, komt er een definitieve (koop) overeenkomst op afstand tot stand als bedoeld in artikel 6:230g lid 1, sub e BW, hierna verder te noemen: “de Koop”. Op deze Koop zijn tevens (en uitsluitend) van toepassing de Algemene voorwaarden van CRB, eveneens via de Website(s) te raadplegen en te downloaden.

2.5           Bezoeker is zich ervan bewust en erkent dat de Producten die CRB op basis van de Koop dient te (laten) maken (coating only) en te leveren zijn gebaseerd op de individuele keuzes en beslissingen van Bezoeker als bedoeld  in 2.2 en 2.3 en om die reden altijd maatwerkproducten (zullen) zijn, die niet dan wel op geen enkele wijze zijn voorgefabriceerd.

2.6           Gelet op het bepaalde in 2.5 heeft Bezoeker ingevolge artikel 6:230p, sub f onder 1˚BW niet het recht om de Koop gedurende een termijn van 14 dagen (nadat Bezoeker de betreffende Producten heeft ontvangen) zonder opgave van redenen te ontbinden als bedoeld in artikel 6:230o lid 1, sub onder 1˚BW.

2.7           Door of namens Bezoeker gemaakte keuzes in het Stappenplan als bedoeld in 2.2 en/of 2.3 leiden niet of nimmer tot enige non – conformiteit in de zin van artikel 7:17 BW en/of tot een tekortkoming anderszins van CRB.

2.8           Het bepaalde in dit artikel is eveneens van (overeenkomstige) toepassing ingeval Bezoeker op enigerlei andere wijze dan via het Stappenplan Producten bestelt en/of afneemt van CRB. 

Artikel 3 (gebruik Website(s), Systeem & Stappenplan

3.1           Ingeval en zodra Bezoeker de Website(s) bezoekt, gaat Bezoeker automatisch akkoord met alle voorwaarden en voorschriften van dit artikel. Ingeval Bezoeker niet met deze gebruiksvoorwaarden wenst in te stemmen, dan dient Bezoeker de Website(s) niet verder te bezoeken of op enigerlei wijze te gebruiken. 

3.2           Alle rechten (waaronder uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend begrepen alle nationale en internationale intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, video’s / films, geluiden, software en andere materialen) aangaande de Website(s), het Systeem en het Stappenplan berusten en (ver)blijven altijd en uitsluitend bij CRB.

3.3           Gelet op 3.2 verstrekt CRB aan Bezoeker alleen een beperkte licentie voor persoonlijke toegang en persoonlijk gebruik van de Website(s), het Systeem en het Stappenplan, hierna verder te noemen: “de Licentie”.

3.4           De Licentie omvat niet / nimmer, dan wel de navolgende handelingen of gedragingen van Bezoeker zijn te allen tijde expliciet in strijd met de Licentie:

 1. Verkoop, wederverkoop / herverkoop of enig commercieel gebruik van de Website(s), het Systeem, het Stappenplan of van de gehele of gedeeltelijke inhoud daarvan;
 2. het reproduceren, verveelvoudigen, kopiëren, (weder) verkopen of op enigerlei andere wijze exploiteren of gebruiken van de Website(s), het Systeem of het Stappenplan;
 3. het selecteren of kopiëren van handelsmerken, logo’s of andere content van de Website(s), het Systeem of het Stappenplan (zoals afbeeldingen, video’s, foto’s, teksten, lay-out inclusief de vormgeving daarvan);
 4. het gebruik van datamining, robots, of vergelijkbare gegevensverzamelings – en / of extractiesoftware;
 5. het gebruik van metatags of andere verborgen teksten waarin de naam, handelsmerken of enige andere onderscheidingstekens van CRB worden gebruikt;
 6. het plaatsen van hyperlinks naar de homepage of naar enige andere page van de Website(s), het Systeem of het Stappenplan;

3.5           De Website(s), het Systeem en het Stappenplan zijn weliswaar met grote zorg samengesteld, maar worden aangeboden “as is”. CRB garandeert niet / nimmer een volledige dan wel juiste werking daarvan, dan wel dat de inhoud juist, actueel en/of volledig is, dan wel dat deze volledig vrij zijn van virussen, defecten, bugs en/of enige andere onvolkomenheden of tekortkomingen.

3.6           Bezoek en gebruik van de Website(s), het Systeem en het Stappenplan is altijd volledig voor eigen rekening en risico van Bezoeker. CRB sluit iedere aansprakelijkheid hieromtrent volledig uit (voor welke schade dan ook), behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van CRB of van – tot de bedrijfsleiding behorende – leidinggevende medewerkers van CRB. Bezoeker vrijwaart CRB voor aanspraken van derden, verband houdende met het gebruik van Bezoeker van de Website(s), het Systeem of het Stappenplan.

3.7           Bezoeker stemt ermee in de Website(s), het Systeem en het Stappenplan alleen voor rechtmatige doeleinden te gebruiken, zijnde uitsluitend: (1) het inwinnen van informatie over producten en diensten van CRB, dan wel (2) ter oriëntering of overweging om één of meerdere producten of diensten van CRB af te gaan nemen of (3) het (daadwerkelijk) plaatsen van een bestelling voor de afname van producten of diensten van CRB.

3.8           Alle overige en/of enige andere gebruiksdoeleinden als omschreven in 3.7 zijn onrechtmatig en daarmee te allen tijde niet toegestaan en maken de Bezoeker direct (zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist) schadeplichtig tegenover CRB en/of tegenover eventueel daarbij betrokken derden. Bezoeker vrijwaart CRB voor aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met onrechtmatig gebruik door of namens Bezoeker. 

3.9           Ingeval Bezoeker enige informatie, materiaal of andere (persoons) gegevens (al dan niet op digitale wijze) aan CRB verstrekt, stemt Bezoeker ermee in dat CRB hier (kosteloos) gebruik van kan / mag maken en deze mag verwerken voor de in 3.7 bedoelde doeleinden. Bezoeker staat er hierbij (onvoorwaardelijk) voor in, dan wel garandeert dat door of namens Bezoeker verstrekte informatie, materialen of (persoons) gegevens geen inbreuk maken op (ook intellectuele eigendoms) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is en/of daarbij alle van toepassing zijn de wet – en regelgeving in acht wordt genomen (waaronder uitdrukkelijk begrepen alle verplichtingen en maatregelen krachtens de AVG). Bezoeker vrijwaart CRB voor enige aanspraken van derden uit dien hoofde (waaronder uitdrukkelijk mede, maar niet uitsluitend, begrepen: boetes, sancties van of namens de AP, claims van betrokkenen en dergelijke).    

3.10         Ingeval en zodra Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met, dan wel op enigerlei wijze (al dan niet toerekenbaar) tekortschiet in de nakoming van het bepaalde in – of krachtens 3.4, 3.7, 3.8 en/of 3.9, verbeurt Bezoeker (zonder dat een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling is vereist) een direct en ineens opeisbare boete van € 25.000,– per overtreding, te vermeerderen met een boete van € 500,– per dag (een gedeelte van de dag daaronder mede begrepen) voor iedere dag dat Bezoeker daarmee in overtreding blijft. Dit alles onverminderd het recht op nakoming en/of het recht op aanvullende schadevergoeding van CRB.    

Artikel 4 (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)

4.1           Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.

4.2           Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik als Bezoeker van de Website(s) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

4.3           Ingeval CRB en Bezoeker van mening mochten verschillen over de uitleg dan wel strekking van één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden, dan is uitsluitend de Nederlandse versie te allen tijde doorslaggevend en beslissend. 

4.4           Alle eventuele geschillen tussen CRB en Bezoeker, direct of indirect, voortvloeiende uit het gebruik van Bezoeker van Websites, zullen uitsluitend en alleen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waarbinnen de statutaire of feitelijke vestigingsplaats van CRB is gelegen.


Merk
Cylinders
Motorinhoud
Open chat
Hallo 👋
Hoe kunnen wij je helpen?